Hotel Magnolia

(041) 366 79 12
PL | EN | DE

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie Z.N.K.S. Hotel Magnolia Janusz Bugajski, 26-052 Nowiny, Zgórsko 90A

2. Cele i podstawy przetwarzania Administrator danych osobowych wskazuje, że Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych na podstawie Twojej zgody – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej zwane jako RODO;

b) w celu zawarcia umowy podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; f) w celu oferowania Ci świadczonych przez nas uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Okres przechowywania danych osobowych

a) Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w celu jej zawarcia.

b) Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o założenie przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

c) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych;

c) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezprawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo Ci są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

• sprzeciw marketingowy – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych, mająca zastosowanie przy zbieraniu danych osobowych od osoby, której te dane dotyczą Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy Jeżeli nie podasz nam danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeżyj niezapomniane chwile
w Hotelu Magnolia