RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCI HOTELU I RESTAURACJI „MAGNOLIA”

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HOTEL „MAGNOLIA” Bugajski Janusz, Szewce ul. Dewońska 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 6571027308, REGON: 290280256 będący właścicielem Hotelu i Restauracji „MAGNOLIA” mieszczących się w miejscowości Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka- Nowiny.
 2. W sprawie wszelkich pytań oraz realizacji praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41 366 79 12, adresem e- mail: recepcja@hotelmagnolia.plbądź bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana, jak również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych.
 4. Zakres przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych, zależy od etapu i sposobu ich pozyskiwania jednakże nigdy nie wykracza poza katalog: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; numer PESEL; numer NIP (w przypadku gdy chce Pani/Pan otrzymać FV); numer karty płatniczej (wyłącznie do dokonania rozliczeń), numer rejestracyjny pojazdu (gdy korzysta Pani/Pan z parkingu hotelowego) oraz wizerunek (monitoring).
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy, której będziecie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. w celu dokonania rezerwacji usługi, jej wyceny, wykonania usługi – art.6 ust.1 lit. b RODO;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. w zakresie wystawiania faktur VAT czy wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – art. 6 ust.1 lit. c RODO;
 • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora takiego jak  dochodzenie ewentualnych roszczeń, zapewnienie Pani/Panu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie mienia w trakcie świadczonych przez Administratora usług, dostosowania świadczonych usług do Pani/Pana osobistych preferencji oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub dostarczenia treści informacyjnych, w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego czy też złożonego za pomocą formularza kontaktowego – art.6 ust.1 lit. f RODO.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy, a po tym czasie, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Po tych okresach Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa,
 • firmom obsługującym Administratora m.in. w zakresie usług księgowych,
 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora dane w celu windykacji należności,
 • instytucjom płatniczym, w tym operatorom i pośrednikom płatności, bankom,
 • firmom świadczącym dla Administratora usługi hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • podmiotom obsługującym system informatyczny oraz teleinformatyczny Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych przez tego typu podmioty ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Administratora lub jest wymagane prawem.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora przeniesienia Pani/Pana danych do innego Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie monitoringu wizyjnego w budynku HOTELU położonego w miejscowości Zgórsko 90A, gm. Sitkówka-Nowiny (dalej: „Obiekt”) oraz na terenie wokół Obiektu jest: HOTEL „MAGNOLIA” Bugajski Janusz Szewce, ul. Dewońska 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 6571027308, REGON: 290280256.
 2. W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41 366 79 12 lub adresem e- mail: recepcja@hotelmagnolia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w Obiekcie oraz na terenie wokół Obiektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, aby zapewnić ochronę osób i mieniana Administratora. Monitoring nie jest wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych jeśli nie narusza to praw innych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę

 1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest: HOTEL „MAGNOLIA” Bugajski Janusz, Szewce ul. Dewońska 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 6571027308, REGON: 290280256
 2. W sprawie wszelkich pytań oraz realizacji praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41 366 79 12, adresem e- mail: recepcja@hotelmagnolia.pl bądź bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji.
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
  • W zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i przepisy KP tj. obowiązek pracodawcy.
  • W zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez Kandydata za jego zgodą (inne dane niż wskazane w Kodeksie pracy): podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda Kandydata, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • W zakresie przyszłych Rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolna zgoda Kandydata, o ile zostanie wyrażona, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie , jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania obecnej rekrutacji ( z uwzględnieniem 3 miesięcy w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 12 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji bądź bez rekrutacji.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. Przysługuje Państwa także prawo do wycofania wyrażonej zgody (w zakresie jakim była złożona) w dowolnym momencie, wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.